Prohlášení o zpracování a ochraně osobních údajů

Zde se vám dostane informací o vašich právech souvisejících se zpracováváním vašich osobních údajů ve společnosti PURETA s.r.o., se sídlem Brněnská 4372/61 B, 695 01 Hodonín , IČ:25581660  Při jejich zpracovávání se řídíme právními předpisy, zejména Nařízením evropského parlamentu a komise (EU) č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje spravujeme vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování.

Tento dokument bude pravidelně aktualizován.

 

Údaje o správci

Správcem vašich údajů je společnost PURETA s.r.o., Brněnská 4372/61B, 695 01 Hodonín , IČ: 25581660  které jste údaje poskytli nebo která je od vás získala k naplnění jednoho nebo více účelů. V případech, kdy sbíráme osobní údaje v souvislosti s vaší komunikací nebo návštěvou, jste o jejich využití vždy informováni.

Správce vaše údaje shromažďuje, disponuje jimi a nese odpovědnost za jejich řádné a zákonné zpracování. Vůči správci můžete uplatňovat svá práva způsobem uvedeným dále.

Kontaktním místem je centrála společnosti PURETA s.r.o., Brněnská 4372/61B, 695 01 Hodonín , můžete využít elektronickou komunikaci na e-mailové adrese: gdpr@pureta.cz  nebo datovou schránkou.

 

Zpracovávané údaje

Zpracováváme pouze takové údaje, abychom vám mohli poskytovat profesionální služby a obsluhu a abychom dodržovali naše zákonné povinnosti a chránili své oprávněné zájmy.

Údaje shromažďujeme především o uživatelích našich služeb, včetně potenciálních klientů, kteří se o naše služby zajímají nebo které jsme s naší nabídkou oslovili. Podle povahy situace zpracováváme údaje například o zákaznících, kontaktních osobách firem včetně jejich pověřených zaměstnanců, o skutečných majitelích firem i oprávněných osobách.

 

Účel zpracovávaných dat

Vaše údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu pro příslušný účel - např. abychom mohli poskytovat danou službu. Typicky jde o identifikaci Vaší osoby. Povinnost zpracovávat údaje nám stanoví řada právních předpisů.

Mnohé údaje musíme zpracovávat pro účely archivace. Některé údaje zpracováváme, neboť je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů jak naší společnosti, tak i třetích osob. Zpracování z tohoto důvodu je však omezeno, existenci oprávněného zájmu pečlivě posuzujeme.

V ostatních případech vaše údaje zpracováváme pouze s vaším dobrovolným souhlasem.

Předání osobních údajů vyžadujeme, jelikož jejich zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, plnění našich právních povinností nebo ochranu našich oprávněných zájmů. Pokud nám takové údaje neposkytnete, nemůžeme vám příslušný produkt, službu nebo jiné plnění, při kterém od Vás osobní údaj vyžadujeme, poskytnout.

Údaje předáváme mimo společnost PURETA s.r.o. pouze pokud nám to dovolíte nebo to zakotvuje právní předpis, případně pokud je to nezbytné k zajištění služby a jen tehdy, je-li to nezbytné k dosažení některého z účelů zmiňovaných výše. Dbáme, aby externí subjekt v dané oblasti disponoval nezbytnou profesionalitou a odbornou úrovní a vaše údaje byly zpracovávány spolupracujícími distributory a dodavateli, od kterých je vyžadováno smluvní zajištění zachování důvěrnosti.

 

Zachování práv

Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo na přístup k vašim údajům, na vysvětlení, na přenos, jakož i další práva. Pokud se domníváte, že zpracování není v pořádku, máte možnost kdykoliv požádat o vysvětlení a přezkoumání účelu. Také můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

 

Podrobné informace pro odkazy v základní stránce mohou být tyto:

Práva subjektu osobních údajů

V souladu s GDPR (General Data Protection Regulation nařízení EU, Regulation (EU) 2016/679) je Vašim právem:

Výmaz (zapomenutí) – Vaše osobní údaje budou vymazány s výjimkou údajů nezbytných pro plnění právní povinnosti, údajů nezbytných pro obhajobu právních nároků či údajů nezbytných pro ochranu veřejných zájmů.

Přístup (seznámení s údaji, které o Vás máme) – bude Vám poskytnuta kopie všech osobních údajů, které o Vás vedeme s výjimkou našeho duševního vlastnictví nebo našeho obchodního tajemství a dále pak případů, kdy by mohlo dojít k předání osobních údajů jiných osob.

Vznést námitku proti zpracování osobních údajů – můžete kdykoliv vznést námitku, která bude projednána odpovídajícím způsobem tak, aby nedošlo k poškození Vašich zájmů.

Přenesení osobních údajů – pokud jste nám poskytl(a) své osobní údaje na základě smlouvy nebo souhlasu budou Vám Vaše osobní údaje vyexportovány ve strukturovaném běžně používaném elektronickém formátu tak, abyste si je mohl(a) přenést k třetí straně.

Žádat lidský přezkum v případě automatizovaného rozhodování – máte-li pochybnost o správnosti automatizovaného rozhodování na základě Vámi poskytnutých osobních údajů, zajistíme provedení rozhodnutí oprávněnou rolí.

Aktualizovat své osobní údaje tak, aby jejich neaktuální verze Vám nezpůsobila újmu – zajistíme aktualizaci Vašich osobních údajů na základě Vašeho podnětu.

Přístup k Vašim osobním údajům má omezený okruh zaměstnanců vázaných mlčenlivostí, jejichž přístup je regulován jednak technickými a jednak administrativními opatřeními. Vaše osobní údaje nejsou a nebudou předávány třetí straně (kromě zákonných důvodů) a jsou v našich systémech a procesech chráněny jako data s klasifikací důvěrné tzn., jsou implementována další technická a administrativní opatření pro jejich zabezpečení.

Výkon Vašich práv zajišťuje pověřenec pro ochranu osobních údajů, na kterého se obracejte v případě požadavku na výkon Vašich práv či informaci ohledně Vašich osobních údajů. Oprávněnost jakéhokoliv Vašeho požadavku bude posouzena do 1 měsíce od jeho přijetí. Požadavek můžete předat v listinné nebo elektronické podobě, případně osobně. Pro zpracování Vašeho požadavku je nezbytně nutné ověření Vaši totožnosti. Vždy uvádějte aktuální kontakt na svou osobu pro vyřízení Vašeho požadavku.